Hej alla föräldrar! Läs Läroplanen!

När jag för ett tag sedan satt och läste Läroplanen för grundskolan 2011, skickade jag iväg ett kort meddelande på Twitter som löd: ”Läser nya Läroplanen för grundskolan. Väldigt intressant! Det skulle alla föräldrar göra. Det står saker om oss där också : )”. Aldrig tidigare i mitt korta Twitterliv har jag blivit så mycket retweetad som då! Jag tolkar det som att det finns en hunger därute bland skolfolket att vi föräldrar sätter oss in i deras verklighet, att vi vet vad som ligger till grund för deras uppdrag i skolan och att vi förstår att vi själva är involverade i planerna. Och det är ju inte så konstigt eller hur? Jag undrar varför inte någon har tipsat mig om det förut? Jag borde kanske ha tänkt på det själv, men om jag nu inte gjorde det skulle jag varit tacksam för ett glatt och positivt uppmuntrande.

Här kommer några av mina favoriter ur Läroplanen för grundskolan 2011, taget ur delen om skolans värdegrund och uppdrag:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Tänk om föräldrar och lärare kunde mötas i läroplanen och hitta gemensam inspiration i dessa grundläggande värderingar och målsättningar. De är ju fantastiska! Jag är övertygad om att alla former av goda samarbeten har sin grund i tydliga och gemensamma visioner, uttryckta på ett sätt som inspirerar och sätter fantasin i rörelse. Svårigheterna dyker alltid upp när det handlar om att omsätta ord i konkreta handlingar, men att hålla visionen levande gör det lättare.

Läs Läroplanen 2011! Den finns att ladda ned på Skolverkets hemsida. Och berätta vad du tycker!

Annonser

Vad säger skollagen om föräldrar?

När mitt äldsta barn började skolan och jag själv blev alltmer intresserad av skolfrågor, blev jag ganska förvirrad över vad jag som förälder kan förvänta mig av skolan på olika områden och jag kände också en osäkerhet kring vad skolan förväntade sig att jag skulle göra. Eller låta bli att göra för den delen. Det skulle varit skönt att få en stolpig broschyr i handen med punkter som talade om mina rättigheter och mina skyldigheter. Utan krusiduller. Jag har nu, efter onödigt lång tid, tagit en titt i skollagen och försökt bena upp detta för mig själv. Här kommer en stolpig lista (utformningen är min egen):

Föräldrars och vårdnadshavares rättigheter i grundskolan:

Rätt att få information

 • om elevens utveckling
 • om eleven inte befinner sig i skolan (undantag finns i särskilda fall)
 • om förslag till beslut, inom frågor i verksamheten som har betydelse för barn och vårdnadshavare, innan besluten är tagna
 • om vad som gäller angående samråd och rätten till inflytande i skolan
 • om vilka ”bestämmelser” som gäller inom utbildningen
 • om eleven av någon anledning fått en skriftlig varning
 • om eleven av någon anledning tillfälligt flyttats från sin vanliga undervisningsgrupp till någon annan
 • om eleven av någon anledning tillfälligt ska flyttas från sin vanliga skola till en annan

Rätt att få tillfälle att komma med synpunkter

 • vid vissa rättelser av utskrivna betyg, t ex då någon gjort ett skrivfel i betyget
 • innan beslut om avstängning från skolan
 • innan beslut i frågor i skolans verksamhet som har betydelse för elever och vårdnadshavare

Rätt att få samråda, vara delaktig och ha inflytande

 • när man utformar ett åtgärdsprogram för en elev som behöver stöd
 • vid utredningar vid olämpligt beteende och förstörelse orsakad av eleven
 • vid planering, uppföljning och utveckling av utbildningen
 • i frågor i skolans verksamhet som har betydelse för elever och vårdnadshavare
 • genom att vara representerade i lokala skolstyrelser om de finns
 • genom att vara i delaktig i skolans olika forum för samråd

Föräldrars och vårdnadshavares skyldigheter i grundskolan:

Skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt

 • genom att se till att eleven är närvarande i skolan
 • genom att se till att eleven deltar i undervisningen

Skyldighet att minst en gång varje termin ha ett utvecklingssamtal med eleven och läraren

 • om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas

///

Många frågor reser sig när man läser lagtexter och texternas utformning ger utrymme för tolkning. Vad är det för skillnad på att samråda och att delta? Innebär rätt att yttra sig även rätt att ha inflytande? Och vilka frågor är av betydelse för elever och vårdnadshavare? Begrepp blir viktiga vid varje tolkningstillfälle. Men jag gillar ändå att läsa detta som det är skrivet i Skollagen, torrt och komplicerat. Det ger mig ett stöd att luta mig mot i fortsatta diskussioner.

En annan reflektion jag gör är att listan över föräldrars rättigheter blir mycket längre än listan över deras skyldigheter. Vad beror det på? Min första reaktion är att det är obalanserat och att man som vuxen människa mår bättre av att ha balans mellan rättigheter och skyldigheter. Men kanske finns det orsaker och poänger jag inte känner till och förstår i dag. Det finns ju också andra texter att utgå ifrån, t ex förordningar. Och så Läroplanen förstås. Mer om dessa vid ett annat tillfälle.

Föräldratycket 1

Jag läser Lärartycket, Rektortycket och nu även Elevtycket. Vilken guldgruva till insikt och förståelse! Att läsa enskilda människors tankar om sin vardag i skolan, om drömmar och drivkrafter, om bu och bä, om misströstan och framtidstro. Jag går igång på alla cylindrar och tänker ganska omedelbart: Jag vill också vara med! Jag vill ha ett Föräldratycket! Och nu är det här. Och otroligt nog får jag börja.

För mig som förälder till en nyss ettagluttare/snart andraklassare, är känslan så påtaglig – jag är också en del av hans skola.  Inte bara för att jag råkar vara den engagerade typen som är med i föräldrarådet, eller för att läroplanen numera förtydligar föräldrarnas roll som samverkanspart i skolan, eller för att föräldrar i och med det fria skolvalet faktiskt har en viss maktposition. Jag är en del av mitt barns skola för att jag är en del av det nätverk som är skolan. Jag är en av alla dessa noder – elever, lärare, rektor, föräldrar, vaktmästare, matpersonal, sjuksköterskor, kuratorer, bibliotekarier mfl – som behövs för att skolan ska finnas och fungera bra.

Detta nätverk har många funktioner och en mycket viktig sådan är att vara skyddsnät för höghöjdsklättrare. Skyddsnät för alla barn och ungdomar som är mitt i sitt livs brantaste klättringsfas, i full färd att utmana sig själva, att våga nya grepp som kan bära eller brista. Och det är inte bara eleverna i skolan som befinner sig på hög höjd. Även lärare, rektorer, föräldrar och alla andra, befinner sig många gånger i utveckling, testar och tar risker.  Ju starkare skyddsnät desto mer vågar man ta ut svängarna och därmed öka chanserna till en bättre framtid. Om nätets noder är människor så är trådarna relationer dem emellan. Relationer som byggs genom att se, förstå och bry sig om. Detta kräver ömsesidig dialog, att medvetet välja de konstruktiva vägarna, att envetet gå dem om och om igen för att bygga stabilt ”relationsmyelin” i vårt nätverk. För en god relation är vi alla vuxna ansvariga.

Jag är sämst på att komma i tid till jobbet på morgonen.  Glad att ha en flextid att kunna utnyttja. Jag fastnar ofta i skolans foajé som är utformad som en härligt socialt torg där man stöter på lärare, elever, rektor och annan personal. Jag hejar glatt till höger och vänster och möts av många glada ansikten, kramar från mitt barns kompisar och förvånade och lite misstänksamma ögonkast från äldre elever jag egentligen inte känner. Än. Pratar med andra föräldrar som också fastnat och kanske kommer för sent till jobbet. Hur viktig är inte denna plats! Jag stortrivs här. Sitter och känner av vibbarna och läget.

Jag är lyckligt lottad. Mitt barn älskar sin skola och längtar dit nästan varje dag. Han har ett stort socialt nätverk där han känner sig trygg och omtyckt. Fler och fler av hans vänner besöker oss efter skolan och på helgerna. Det är en fröjd att ta del av hans kunskapsutveckling och ofta överraskar han mig med nya saker han tagit reda på. Läsningen är en stor erövring som vi gemensamt stött och blött under året och en hel del uppmuntran har behövts för att kämpa sig igenom några sidor om kvällarna. Då och då blir det för mycket och min uppgift övergår i att lyssna och trösta när ångesten bubblar upp när han känner sig oförmögen. Hur skulle jag inte vara en del av mitt barns skola?

En annan del av nätverket möter jag i föräldrarådet. Det bubblar av engagemang, förhoppningar, förväntningar, oro, ilska, skratt och gemenskap, om vartannat. Ibland hittar vi de konstruktiva vägarna i mötet med skolans lärare och ledning, ibland misslyckas vi. Jag har bestämt mig för lära mig det här. Att ta steget från att vara enskild, ibland oroad, ibland frustrerad förälder till att vara i dialog och process med skolan skolan som helhet. Jag vägrar helt enkelt att misslyckas. Det är alltför viktigt.

Jag drömmer om en skola bestående av ett dynamiskt nätverk i ständig dialog.  Lärare, skolledning, elever, föräldrar, politiker, samhälle och kultur i samverkan. På riktigt. Där pedagoger och lärare styr utifrån sin expertis och där jag som förälder både fungerar och uppfattas som en resurs och tillgång, dels som enskild förälder till just mitt barn, dels för min kompetens och erfarenhet att utnyttja i skolarbetet och dels som relationsbärare i vårt gemensamma nätverk. Använd mig! Vi har ett gemensamt ansvar för våra barn och för vår framtid.

(Läs gärna detta och andra inlägg på Föräldratycket här: http://foraldratycket.wordpress.com/)

En vision och en vision

Jag har en vision om skolan. Den är en plats, fysisk och mental, där engagerade människor möts kring lärande och utveckling. Eleverna är i fokus, det är deras växthus och mylla som ständigt byggs, underhålls och förbättras. Lärare och pedagoger planerar och leder detta arbete. Skolans andra medarbetare och ledare bygger fundamentet som understödjer lärarnas och pedagogernas arbete. Aktiva föräldrar stödjer sina barn, stärker skolan genom att vara sociala relationsbärare samt bidrar med kunskap om livet. Samhällets organisationer, kulturinstitutioner, föreningar och näringsliv runt om skolan tillför kunskap om sina respektive områden samt här- och nutid. Nyfikna möten och lärande genom utforskande dialog. En öppen skola som samlar människor, engagemang och skaparkraft.

Jag har en vision om den här bloggen. Den är ett vattenhål för alla vuxna som tillsammans vill vara engagerade i barns och ungdomars skola. Här finns kunskap om skola och föräldrar. Här finns forskning kring samverkan och dialog. Här finns goda exempel på människor som lyckats väl. Här finns diskussion och debatt kring frågor som berör. Här finns inspiration för fortsatt arbete. Här finns framtidens vuxna i skolan.